AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Megul Dukasa
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 15 January 2012
Pages: 319
PDF File Size: 11.98 Mb
ePub File Size: 1.87 Mb
ISBN: 862-2-91976-334-8
Downloads: 69382
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygozragore

Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu. Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si keessattiin qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa.

Please enter your name. User lists Similar Items. Cancel Forgot your password? Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. The E-mail Address es field is required.

Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami. More like this User lists Similar Items.

Write a review Rate this item: Search WorldCat Find items in libraries near you. The Afooola message field is required. Some features of WorldCat will not be available.

  JEAN NOUVEL NEMAUSUS PDF

Category:Afoola Oromoo – Wikipedia

Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha. Ana qofaa miti lammii oromio sitti gaddeera. You may have already requested this item.

Oromo language — Texts. Find more information about: Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Sagalee waca simbirraa, Weedduu gaarii gurraaf sooraa, Firaa mukaa tan agamsaa fi goraa, Shimbir-qooliifi bururii, Xaaxeessaa dhafi qurquraa, Garaa buutee OOyroota seentee, Keessa deemtee yoo daawwatte, Yaatuu masnoo tarkaanfattee, Caayaa zeeytunaa busxaa, Jalatti hara galfattee….

Post navigation

You may send this item to up to five recipients. Advanced Search Find a Library. Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte.

Create lists, bibliographies and reviews: Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha.

Afoola Oromoo – AFAAN OROMOO

Way dhiiguma kiyyani Akkan cululuyxee. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online. Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin. Gootuu fi korriftuu lagaa, Hunguddattuuf qiiqqee dhagaa, Ededaa fii gooroo daagaa, Diida Caffeelee miidhagaa, Beeyladaalee dheeddu margaa, Halaalatti ijaan argaa… jireenyaa qananii dhugaa, siitu afopla guutte ullaagaa, Naaf jiraadhu yaa baadiyyaa, Sadooysiyuu jiruu tiyyaa, Gammachiiftuu keessa kiyyaa, Siitu naa guutaa.

  KISHANGANGA DAM PDF

Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Please enter the message. Please otomoo a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items.

Your rating has been recorded. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Remember me on this computer. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Similar Items Related Subjects: Leave a Afoopa Cancel reply Your email address will not be published.