BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Negis Kajigor
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 5 May 2014
Pages: 404
PDF File Size: 16.3 Mb
ePub File Size: 5.60 Mb
ISBN: 283-3-42666-683-7
Downloads: 77295
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezijora

Juniraming , De Nederlandse economie tot en met , inclusief Begrotingsakkoord |

In Japan bleef de groei beperkt tot 0,5 procent en begrrotingsakkoord de stevige monetaire en fiscale stimulering niet het gewenst effect.

Het aantal transacties groeide met 16 procent ten opzichte van een jaar eerder en bereikte het aantal van duizend transacties.

Dat heeft geleid tot een tegenvaller onder het kader RBG-eng. Met ingang van zijn de bijstand, de nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening en de nieuwe instroom in de Wajong van mensen met arbeidsvermogen — het deel van de Wajong dat vorig jaar is gedecentraliseerd — samengevoegd tot de Participatiewet onder de vleugels van gemeenten.

Achtereenvolgens passeren in paragraaf 2.

Advanced Search

De verwachting was dat tussen 10 en 25 miljard euro nodig zou zijn voor herkapitalisatie van banken. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product bbp — de gebruikelijke wijze om overheidstekorten onderling te vergelijken — bedraagt het tekort over 1,8 procent.

De btw-afdrachten worden vastgesteld op basis van een vast percentage 0,3 procent van de btw-grondslag in elke lidstaat. Spaarders kregen tot duizend euro van hun verloren tegoed terug vanuit de zogenoemde depositogarantie. Wel temperde de lagere aardgaswinning de economische ontwikkeling. Op het gebied van ICT is in verder gewerkt aan de afronding van de ambities uit de I-strategie Rijk 59zoals gemeld in de bovengenoemde kabinetsreactie. De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting zijn 1,7 miljard euro hoger.

In januari trad een nieuwe Griekse regering aan en volgde een periode van politieke onzekerheid. Per saldo zijn de uitgaven aan de ZW hoger dan bij Miljoenennota Onder fraude wordt verstaan: Deze overheidsbalans, bijlage 3 bij dit Financieel Jaarverslag van het Rijk, is een aanvulling op de in hoofdstuk 2 behandelde EMU-schuld van de overheid.

  ETAL P1200 PDF

Dat is 26 miljard euro lager dan ten tijde van de Miljoenennota werd verwacht. In het algemeen mogen departementen maximaal 1 procent van hun gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar het nieuwe jaar via de zogenoemde eindejaarsmarge.

Er zijn maatregelen genomen om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. Op de huizenmarkt wisselden meer huizen van eigenaar 13 procent tegen iets hogere prijzen 1 procent dan werd verwacht bij de Miljoenennotaraming.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord 2013.png

Het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS houdt, mede op voorschrift van Europese regels 24informatie bij over risicoregelingen die decentrale overheden hebben verstrekt.

Bij de brandstofinkomsten gaat het om hogere ontvangsten uit de benzineaccijns en lagere ontvangsten uit de dieselaccijns. Er zijn op data. Ten opzichte van de Miljoenennota heeft het kabinet onder dit deelkader 1,7 miljard euro meer uitgegeven dan eerder verwacht, zoals tabel 2.

Dit plan is inmiddels uitgewerkt in een werkagenda voor en verder, met een gefaseerde aanpak. Het deelkader Rijksbegroting in enge zin RBG-eng laat in een overschrijding zien van 1,0 miljard euro.

Rentelasten zijn op kasbasis relevant voor de schuld en op transactiebasis voor het EMU-saldo. In juni zijn de resultaten van de eerste rijksbrede inventarisatie van open data opgeleverd.

Daarmee zijn de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer gescheiden. Het Financieel Jaarverslag van het Rijk bevatte tot en met de terugblik op een staatsbalans, die alle bezittingen en de schulden van de rijksoverheid toont.

De overheidsbalans is een foto van het nettovermogen van de overheid op een bepaalde datum. The national debt will reach a level of Deze regering heeft nog 1 jaar: De overheid heeft de aandelen overgedragen aan een stichting administratiekantoor, die vervolgens certificaten van aandelen begrotimgsakkoord om te verhandelen op de beurs. Als de uitgaven uit de EU-begroting in omvang toenemen, stijgt de bni-afdracht en vice versa.

  1492 CA3 PDF

Tegelijk met de volledige inwerkingtreding van het SRM is ook gestart met de opbouw van het begritingsakkoord afwikkelingsfonds. Het totale risico dat de overheid loopt over verstrekte garanties, het uitstaande risico, is vorig jaar in absolute zin gestegen van miljard euro in tot ruim miljard euro in Zo groeiden de contractlonen in de marktsector met 1,2 procent in Onder de 1,4 miljard euro directe uitgaven vallen naast de uitgaven voor de asielinstroom ook reguliere uitgaven aan migratie, zoals de kosten die de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND maakt als een buitenlandse student naar Nederland komt.

ASML: Investors – Personnel

Weliswaar kwam er 0,6 miljard euro aan vpb minder binnen door de lagere gasproductie, maar daar begrotingsakkoordd 2,3 miljard meer ontvangsten uit de overige sectoren van het bedrijfsleven tegenover. In bijlage 10 is een overzichtstabel opgenomen met de belangrijkste aanbevelingen uit de doorlichtingen die zijn afgerond.

Onder andere de start van de Europese bankenunie zie paragraaf 3.

Noodzakelijke besparingen zijn gecombineerd met de herinrichting van de governance van de bedrijfsvoering van de rijksdienst. Our most recent vacancies are posted here on ASML. Hiervan heeft het CBS per april in 3.

Daardoor vielen de ontvangsten uit de tabaksaccijns in januari circa 0,2 miljard hoger uit 13 en die in februari 0,2 miljard lager. In groeide de economie met 2,0 procent, terwijl de groei in nog 1,0 procent bedroeg en de economie in en kromp.

Het gaat daarbij vooral om:. Het Eigenmiddelenbesluit is niet door alle lidstaten in geratificeerd.

Vrijwel alle maatregelen uit het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher en de begrotingsafspraken uit zijn inmiddels in wetgeving verankerd.