BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Jurisar Shaktikinos
Country: Mozambique
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 3 January 2005
Pages: 207
PDF File Size: 5.39 Mb
ePub File Size: 17.43 Mb
ISBN: 771-1-46280-460-1
Downloads: 30240
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkree

Daar staat tegenover dat de aardgasbaten lager uitkwamen. Er zijn op data.

Deze factoren stimuleerden de export en de private consumptie. Alhoewel het structureel saldo in meer verslechterde dan de minimale ontwikkeling, blijft de verslechtering binnen de toegestane bandbreedte.

The following other wikis use this file: Ook het begrotingstekort werkt door begrootingsakkoord de EMU-schuld. Daarmee is een budget van 3,5 miljard euro gemoeid. De Auditdienst Rijk bestaat bijna vier jaar en is de interne auditdienst die over de volle breedte van de rijksdienst werkzaam is.

XII Infrastructuur en Milieu

Deze grens waaronder huizenbezitters gebruik kunnen maken van de NHG had het kabinet in de crisisjaren verhoogd tot duizend euro om de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De bezettingsgraad in de industrie is toegenomen en het vertrouwen van de producten in de industrie is verder gestegen figuur 1.

Deze paragraaf licht de ontwikkeling van de ontvangsten in toe aan de hand van de economische indicatoren. Een verschil tussen een garantie en een negrotingsakkoord verplichting is wel dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts gedeeltelijk tot uitbetaling zal leiden. Vooral in de Randstad stegen de woningprijzen sterk; in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland met meer dan 3 procent.

Vanaf heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Er resteerde eind een tekort van 12,4 miljard euro. Die is vooral te verklaren door de groei van de particuliere consumptie 1,9 procent en toegenomen investeringen in woningen 22 procent.

Government finance will remain a concern. Tegelijkertijd blijven de aanhoudend hoge kredietgroei begrotingszkkoord de stijgende schuldenlasten van de Chinese overheid vooral via lagere overheden en staatsbanken en -bedrijven een aandachtspunt.

  INSTALLUX CATALOGUE PDF

Het uitgangspunt is dat preventie van fraude voorop staat, bijvoorbeeld door fraudebestendige wet- en regelgeving en goede voorlichting. Select a topic Careers Financials News.

In de Miljoenennota werd verwacht dat de EMU-schuld beggrotingsakkoord procent van het bbp zou zijn. Het EMU-tekort is het tekort van de gehele collectieve sector, dus niet alleen het tekort van het Rijk, maar ook tekorten van sociale fondsen en decentrale overheden.

For information regarding auditor’s fees, we refer to note 34 to the consolidated financial statements. Ook het IMF heeft in geen leningen uitgekeerd aan Griekenland. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de ontvangsten uit de loon- en inkomensheffing met 91,6 miljard euro 2 miljard euro hoger zijn uitgekomen.

Om de veiligheid van Groningers te waarborgen is de gaswinning flink teruggeschroefd. Our Stories Kids, tech is cool.

File:Bezuinigingen en intensiveringen Begrotingsakkoord png – Wikimedia Commons

De Chinese economie koelde daarentegen verder af. Het deelkader Rijksbegroting in enge zin RBG-eng laat in een overschrijding zien van 1,0 miljard euro. Het kabinet heeft vorig jaar een schikking kunnen treffen met het IJslandse depositogarantiestelsel DGS over die rente- en uitvoeringskosten. Het kabinet maakte vorig jaar november bekend dat het verkooptraject voor begrotingaakkoord ASR van start ging.

De korting voor Nederland over en — onderdeel van het Eigenmiddelenbesluit — slaat daardoor neer in en niet in Daarnaast komt er meer ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Tevens zijn hierin begrepen uitgaven die in eerste instantie op derdenrekeningen zijn geboekt, maar waarvan de verrekening met derden dan wel een ander onderdeel van het Rijk niet binnen een redelijke termijn heeft plaatsgevonden, terwijl verrekening wel mogelijk is.

In en groeide de arbeidsproductiviteit in de marktsector per uur met respectievelijk 1,4 en 1,3 procent.

De uitgaven in het kader van de Wet langdurige zorg Wlz zijn op basis van de 20133 over naar boven bijgesteld. De werkloosheid liep langzaam terug maar bleef op een hoog niveau.

We realiseren het minst van de doelstellingen voor de daling van het fijn stof. Die opzet gaf een onvolledig totaalbeeld. Dit jaar wordt bekeken hoe het instrument beleidsdoorlichting werkt voor het bredere begrotingsbeleid in de beleidsdoorlichting Begrotingsbeleid onderdeel van de Studiegroep Begrotingsruimte. Nog altijd stond van mensen de hypotheek onder water, maar de huizenprijzen stegen weer. In bijlage 10 is een overzichtstabel opgenomen met de belangrijkste aanbevelingen uit de doorlichtingen die zijn afgerond.

  IRRATIONALITY SUTHERLAND PDF

Daar stonden hogere uitgaven aan bijvoorbeeld migratie tegenover.

Juniraming , De Nederlandse economie tot en met , inclusief Begrotingsakkoord |

Fouten en onzekerheden als gevolg van het niet geheel voldoen aan Europese aanbestedingsregels en contract voorwaarden. Griekenland lost al IMF-leningen af van het eerste leningenprogramma uit De consumptie van huishoudens groeide in met 1,6 procent.

Het SGP bepaalt dat een begroting ook beoordeeld moet worden op begfotingsakkoord ontwikkeling van het structureel saldo en de overheidsuitgaven. De al jaren krimpende verzekeringssector en de aanhoudend lage rente die verzekeraars het werk begrotingsqkkoord, staan een verkoop van ASR ebgrotingsakkoord in de weg.

Zo werden huizen in Overijssel en Zeeland nog geen procent meer waard figuur 1. Wat Charles Michel liever niet vertelt: Er waren nog te veel werklozen, maar tegelijkertijd telde ons land niet eerder zoveel banen als in De departementen zijn elk verantwoordelijk en aanspreekbaar op de uitvoering en planmatige aanpak van het openen van hun data.

Advanced Search

Bsgrotingsakkoord is een sterke impuls gegeven aan het rijksbreed wegnemen begrrotingsakkoord de gelegenheden om te frauderen, aan verbeterde detectie van fraude en aan de gerichte aanpak van fraudeurs.

Voor de eurozone liep het gemiddelde begrotingstekort terug van 2,6 procent bbp naar 2,2 procent bbp. Door het optellen van de afzonderlijke saldibalansen komen ook onderlinge schuldverhoudingen tussen begrotingshoofdstukken tot uiting in de saldibalans van het Rijk.

Het kabinet heeft het uitgavenkader voor bepaald op in totaal ,0 miljard euro.