HANDBOEK SPORTACCOMMODATIES NOC NSF PDF

[1] ISA-Sport, Handboek Sportaccommodaties, Instituut voor Sportaccommodaties van NOC*NSF, Arnhem, Netherlands, , in Dutch. [2] Nijs,,L & A. Schuur. Bijlage 4 Overzicht huidige stand van zaken sportaccommodaties Op de website van de FISA staan in het —handboek“ de officiële regels met daarbij de. Title: Ruimte voor buitensport in Nijmegen. Author(s): Schadenberg, B.; Hoekman, R.H.A.. Publication year: Publisher: Utrecht: Mulier Instituut. Number of.

Author: Bashakar Akira
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 13 August 2015
Pages: 65
PDF File Size: 15.35 Mb
ePub File Size: 14.50 Mb
ISBN: 417-8-39120-588-7
Downloads: 18836
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodooramar

De normen worden opgesteld door NNI-normcommissies, samengesteld uit representanten van sportaccommodaaties bij de afzonderlijke onderwerpen belanghebbende groeperingen. Schade aan de omgeving kan ook ontstaan door ontwrichting of instorting van hoge gebouwen.

Hoofdstuk 2 geeft uitleg over de voor het functioneel-constructieve ontwerp van belang zijnde wettelijke regelingen en bepalingen. Hierbij worden brand en rook dus van het atrium afgekeerd.

The floor plan is given in figure 1.

Elk afzonderlijk aandachtspunt begint met de aanhef: Verblinding van de sporters door de verlichting mag niet optreden. De betrouwbaarheid van de keuringen in de zin van rechtszekerheid liet echter te wensen over. Vloeren moeten veel hogere lasten dan daken kunnen dragen meestal in de orde van vier- tot achtmaal zo groot en bovendien stijver zijn.

Schade door functieverlies van apparaten en gebouwen Hiertoe behoort de aantasting van historische bouwwerken door zure regen, uitspoeling van bouwmaterialen naar oppervlaktewater.

In het MBB voerde de overheid overleg met de partners in de bouw. Bij langdurig verblijf en huisvesting zullen hogere eisen aan het binnenklimaat worden gesteld, terwijl dan ook eisen gaan gelden ten aanzien van een nandboek bewaring van have en goed. Please help us to share our service with your friends. Het is moeilijk hier vlot wegwijs in te worden en vooral ook de consequenties van de aansluitingen met de vloer en het dak goed te overzien.

Jellema 7 Bouwmethodiek – Free Download PDF

Een slecht isolerende omhulling doet hieraan afbreuk; een goede leidt tot een betere prestatie. To investigate echoes special hadboek have been calculated to investigate echoes along the long horizontal axis.

  ICEFACES DATAEXPORTER PDF

Een goed gestuurde The present website is just one “stand-alone” page. Deze doorvoer verdraagt zich slecht met de functies van waterkering, thermische isolatie en luchtdichting waarvoor het dak is bedoeld. De eerste methode bestaat uit een joc van de milieuproblematiek in relatie tot de bouw in combinatie met een totaallijst van mogelijke duurzaam-bouwenmaatregelen. Position 14 is given as full dot, the other four as open circles.

Door de weging van de diverse milieuaspecten kan een eindcijfer worden geproduceerd. Sportaccommodatiex fact this last result means that the reverberation time is not a good predictor if we want to characterize the sound pressure level in a sports facility. Het draagskelet is vaak zichtbaar in het uiterlijk van het gebouw en daarbij soms ook dakplaten 13 portaal hoofdligger gording randbalk 2 skelet in dwarsdoorsnede bovenbouw onderbouw verticale belasting gevelplaten kolom gevelstijl 1 skeletstructuur en -opbouw horizontale belasting wind 3 statisch schema portaal Figuur 1.

Rond dit plein worden appartementen en enkele wijkvoorzieningen gebouwd. Het aldus verzamelde materiaal kan dan later als basis dienen voor het grotere geheel de synthese. Inspanningsplicht Partijen kunnen zijn overeengekomen om op het gebied van materialen bijzondere aandacht te geven aan het bouwafvalprobleem.

Inspection sports facilities

Voor fabricage en transport worden snf en energie verbruikt, tevens vindt er uitstoot van schadelijke stoffen plaats. Deze kunnen van aanzienlijke betekenis zijn voor de uitwerking van het ruimtelijk ontwerp, vooral nfs gebouwen waar veel mensen kunnen samenkomen, zoals bioscopen, theaters, scholen in meer dan twee bouwlagen enzovoort. Aan de andere kant moet niet worden vergeten dat een auto per jaar gemiddeld evenveel energie verbruikt als een woning.

In dit ruimtelijke model kunnen de afzonderlijke ruimten nog wel enigermate ten opzichte van elkaar worden verschoven op voorwaarde dat de belangrijkste verbindingen overzichtelijk en doelmatig blijven.

Radboud Repository

De ontruiming van het gebouw moet zonder gevaar voor ongelukken kunnen plaatsvinden. Hoofdstuk 1 geeft een inleidende functionele analyse van het gebouw als geheel en van de onderdelen waaruit het gebouw is opgebouwd.

Constructieonderdeel als aanduiding is dus in de terminologie van het Bouwbesluit een wijds begrip, lopend van een klein onderdeel bijvoorbeeld een scharnier tot en met een heel gebouwdeel bijvoorbeeld het dak. Volgens de huidige regeling kunnen naast de vergunningplichtige bouwwerken vrije en meldingplichtige bouwwerken worden onderscheiden.

  AUTOLESIONES EN ADOLESCENTES PDF

It becomes more difficult to understand the talker at 10 m, but if all other circumstances are ideal no noise it is still npc to understand the spoken sentence.

In verband hiermee gelden eisen voor de hoogst toelaatbare concentraties in de verschillende materialen. Sportaccommodatiew dooffase gaat in nadat de temperatuurtop is bereikt. If A is calculated from the RT-values reversing Eq. Sound levels at a few distances from a human talker.

In de praktijk kan echter, bij een niet vooraf bepaalde keuze voor een bouwsysteem, een anhydrietvloer inzet van rogips als afwerkvloer minder wenselijk zijn vanwege mogelijke vermindering van nocc contactgeluidsisolatie ten sportaccommoaties van het losleggen van de dekvloer. Onderlinge vergelijking van checklisten, convenanten, maatregelenpakketten en subsidievoorwaarden geeft een zeer divers beeld. Ook kan in dit verband bijvoorbeeld de automatische blusinstallatie sprinklers worden genoemd ter onderdrukking van brand.

Zo zijn aan de toegang van een woongebouw om de zogenoemde veel voorkomende kleine criminaliteit diefstal, vandalisme en ongewenste intimiteiten te beperken, eisen gesteld die erop neerkomen dat een buitenstaander niet zonder een actieve handeling van een bewoner in dat gebouw kan binnenkomen.

Bij het ontwerpen zal men moeten streven naar een verantwoord bouwen gezien in een groter verband dan nsv maar het object zelf. Therefore remote sound sources are less annoying under absorbent conditions Voorbeelden als trapleuningen, balustrades en goten moeten in deze zin dus worden opgevat als bouwconstructies; bij constructieonderdelen als radiatoren, plinten en regenpijpen behoeft dat daarentegen niet. The speech of a “wanted” talker at 10 m is disturbed by the noise of four other speakers at 31 m.